คำอธิบายรายวิชา

          ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการทำงาน การเขียนใบสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันทึก การเขียนรายงานการประชุม การแนะนำตนเอง และการใช้ภาษาไทยในสื่อสังคมออนไลน์ การนำเสนอ ผลงานในที่สาธารณะและ/หรือการสื่อสารในกลุ่มใหญ่

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร มคอ.3

 Start to lesson

ตารางเรียน รายวิชา 
GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 

ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ดูรายละเอียดเพิ่ม...

 

เกณฑ์ประเมิน รายวิชา 
GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 

ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ดูรายละเอียดเพิ่ม...


                                                     
    View all News